Các Lĩnh vực hoạt động chính

Đo kiểm tra, phân tích các chỉ tiêu môi trường không khí, nước và chất rắn. Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường cho các dự án đầu tư trong nước, liên doanh hoặc đầu tư nước ngoài trên địa bàn các tỉnh miền Bắc, miền Trung, Miền Nam

Thông tin chung