Chứng chỉ của chúng tôi

 
 
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
 
 
Giấy chứng nhận đủ điều kiện Dịch vụ quan trắc môi truờng
 
 
 
Chứng chỉ công nhận VILAS 372
 
 
 
 
 
 
 
Công văn của Cục quản lý môi trường y tế