Ký hợp tác liên doanh giữa EATC - JANUS - KANSO

Sau một thời gian công ty JANUS và KANSO của Nhật bản tìm hiểu vê công ty EATC, chúng tôi rất vinh dự đã được nhận lời mời sang nhật để ký biên bản ghi nhớ hợp tác giữa 3 công ty trong khoảng thời gian từ ngày 24 đến ngày 28 tháng 04 năm 2017

Sự hợp tác này tiếp tục là hoạt động nằm trong lộ trình hướng tới mục tiêu trở thành đối tác toàn diện, lâu dài và bền vững, mang lại lợi ích song phương, góp phần nâng cao lợi thế cạnh tranh của  công ty trên thị trường.