Lập báo cáo Giám sát môi trường định kỳ

Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Phân tích Môi trường sẽ lập các báo cáo giám sát môi trường định kỳ cho các đối tượng theo quy định của Pháp luật, bao gồm: Tất cả các doanh nghiệp sản xuất, khu công nghiệp, khu dân cư, khu đô thị, bệnh viện, khách sạn, các nhà máy, nhà xưởng,... Việc thực hiện báo cáo giám sát môi trường 6 tháng/lần hoặc 3 tháng/lần.

Thông tin chung