Lĩnh vực hoạt động

  • Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Phân tích Môi trường sẽ lập các báo cáo giám sát môi trường định kỳ cho các đối tượng theo quy định của Pháp luật, bao gồm: Tất cả các doanh nghiệp sản xuất, khu công nghiệp, khu dân cư, khu đô thị, bệnh viện, khách sạn,...
  • Đo kiểm tra, phân tích các chỉ tiêu môi trường không khí, nước và chất rắn. Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường cho các dự án đầu tư trong nước, liên doanh hoặc đầu tư nước ngoài trên địa bàn các tỉnh miền Bắc, miền Trung, Miền Nam
  • EATC cung cấp thiết kế hầu hết các thiết bị và công trình xây dựng của hệ thống xử lý và nhận chế tạo một số loại thiết bị cỡ nhỏ trên cơ sở công nghệ hiện đại cho các hệ thống xử lý cỡ nhỏ