Thiết kế và cung cấp thiết bị

EATC cung cấp thiết kế hầu hết các thiết bị và công trình xây dựng của hệ thống xử lý và nhận chế tạo một số loại thiết bị cỡ nhỏ trên cơ sở công nghệ hiện đại cho các hệ thống xử lý cỡ nhỏ

Thông tin chung